Parish Staff

Fr Roy John Elavumkal SMM

Parish Priest

 Karen Taylor

Parish Secretary